Положення про постійні комісії


П О Л О Ж Е Н Н Я
про
постійні комісії сільської ради

СТАТТЯ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії є органом Іванівської сільської ради, обираються з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що відносяться до компетенції ради, здійснення контролю, за виконанням рішень ради.

В своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом Іванівської сільської ради, розпорядженнями Іванівського сільського голови, іншими нормативними актами і цим Положенням.

Постійні комісії підзвітні сільській раді і відповідальні перед ним.

Постійні комісії діють за дорученням сільської ради, сільського голови або з власної ініціативи.

 

СТАТТЯ 2. ЗАВДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Основними завданнями постійних комісій є:

-вивчення питань по напрямах діяльності ради та комісій з підготовкою заключеь та

рекомендацій;

-попередній розгляд питань , що виносяться на розгляд ради;

-підготовка питань по діяльності відповідних комісій на розгляд ради;

-розробка проектів рішень рад

-розглядати звіти про виконання місцевих програм і бюджету

- здійснення контролю за виконанням рішень ради

-розглядати питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради, питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, розглядати пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради вивчають та готують питання, які пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України, питання, пов’язані з врегулюванням конфлікту інтересів, надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії прикликані всією своєю діяльністю, під час сесії та в період між сесіями сприяти постійній та ефективній діяльності ради.

 

СТАТТЯ 3. УТВОРЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Питання про кількість постійних комісій та їх назву вирішується не пізніше як на другій сесії ради нового скликання за пропозицією сільського голови, виходячи із загального складу ради та необхідності ефективної реалізації функціональних задач і направлень діяльності ради.

Постійні комісії сільської ради утворюються не пізніше як на другій сесії ради нового скликання по пропозиції сільського голови в складі голови та членів комісії на строк повноважень ради. На термін своїх повноважень сільська рада може проводити необхідні зміни в персональному складі комісій.

Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісій не можуть бути вибрані – сільський голова, секретар сільської ради.

 

СТАТТЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Постійні комисії будують свою роботу на основі: колективного вільного, ділового обговорення та вирішення питань, законності, гласності і широкої ініціативи членів постійних комісій. Постійні комісії діють в тісному зв”язку з громадськими організаціями, трудовими колективами, органами громадської самодіяльності, залучають до своєї работи громадян, вивчають і враховують громадську думку.

Постійні комісії підзвітні сільській раді та відповідальні перед нею.

Діяльність постійних комісій координує голова ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Постійні комісії діють за дорученням ради , сільського голови, або з своєї ініціативи.

Члени постійних комісій на час засідань комісії, а також для виконання їх доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов”язків.

В разі пропуску депутатом на протязі року більше половини засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин доручень постійної комісії, сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата у встановленному законом порядку.

 

СТАТТЯ 5. Питання ведення постійних комісій:

Питання ведення, права, обов”язки, порядок організації та дяльність постійних комісій визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом ради, цим Положенням, другими законодавчими актами України і у відповідності з ними – сільською радою.

Основною формою роботи постійних комісій є їх засідання, що скликаються по мірі необхідності , але не рідше 1 разу в квартал і є правомочними за участі в них не менше половини від загального складу постійної комісії.

Про дату, місце і часі засідання члени комісії завчасно попереджаються не пізніше ніж за 2 дні до засідання. На засіданні ведеться протокол, який підписується головою та секретарем постійної комісії.

За результатом розгляду питання постійна комісія виносить свій висновок і рекомендацію, які приймаються більшістю голосів і підписуються головою комісії. На засіданні комісії можуть бути присутніми депутати ради, які не є членами даної комісії з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїздні засідання.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повідомляються у встановлений законом термін.

Постійні комісії можуть проводити спільні засідання, якщо вважають, що питання, надане їй для розгляду, стосується також іншою комісії


СТАТТЯ 6. Голова постійної комісії

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії:

-забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданні комісії;

-скликає і веде засідання комісії;

-дає доручення членам комісії, направляє їм документи та матеріали, пов’язані з діяльністю комісії;

-запрошує на засідання комісії представників державних органів, установ та організацій;

-організує роботу по виконанню рішень ради і комісії;

 

СТАТТЯ 7. Секретар постійної комісії

  • приймає участь в організації роботи комісії;

  • веде протоколи засідання комісії;

  • веде діловодство комісії;

  • забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій та висновків комісії;

  • виконує інші доручення комісії та голови комісії.

 

Секретар ради                                                                                 Л.І.Самбур

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *